Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej GKRPA Szaflary

Gminna Komisja Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa GKRPA Szaflary.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre elementy strony nie mają odpowiedniego kontrastu

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Sowa.
 • E-mail: gkrpa@szaflary.pl
 • Telefon: 182612329

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach
 • Adres: Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
 • E-mail: gops@szaflary.pl
 • Telefon: 182612329

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku, przez schody prowadzi jedno wejście od ul. Zakopiańskiej. Nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W 2021 r. planuje się wykonanie projektu dot. rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością ruchową wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

 • Brak pochylni dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika Biura Obsługi Klienta).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biura Obsługi Klienta

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.


Comments are closed.

Back to Top ↑