Aktualnosci no image

Published on 26 stycznia, 2018 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej w 2017 roku

Świetlica socjoterapeutyczna.

Świetlica socjoterapeutyczna w Szaflarach jest miejscem spotkań dla grupy 30 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zorganizowana jest w taki sposób, by każdy kto przychodzi mógł z pomocą pedagogów lub pomocą rówieśników odrobić zadania domowe, przygotować się do sprawdzianów. Ponadto organizowane są  zajęcia plastyczne, techniczne, gdzie każdy może odkryć w sobie małego artystę. Największą popularnością cieszy się jednak konkurs masterszef. Dzieci wzorując się na telewizyjnym show, gotują w grupach różne potrawy, które później zjadają ze smakiem. Uczą się w ten sposób nie tylko gotowania, ale przede wszystkim pracy w zespole oraz komunikacji między sobą.

W 2017 roku udało się zorganizować dwa wyjazdy dla podopiecznych świetlicy. Pierwszy z nich dla dzieci z młodszej grupy wiekowej odbył się w okresie wakacji  do – Rabki – Zdrój – miasta uzdrowiskowego.  Do głównych atrakcji wycieczki należało – Teatr Lalek „Rabcio”, gdzie dzieci obejrzały spektakl „Pchła szachrajka” oraz –park rozrywki „Rabkoland”. Czas spędzony na wszelakich dostępnych karuzelach, autkach, trampolinach itp. przyniósł najwięcej uśmiechu.

Dla starszej grupy wiekowej – młodzieży z gimnazjum, przygotowano wyjazd do Krakowa. Wśród niecodziennego zwiedzania udano się na Kazimierz, by poznać tą nieznaną przez młodych część miasta, ale i kultury z której się wywodzi  – kultury Żydowskiej. Celem wyjazdu było, aby młodzi ludzie mogli kształtować swoją osobowość i tożsamość, ale w poszanowaniu odmienności innych kultur, tradycji i religii. Po spacerze kładką Bernatką, kolejnym punktem wycieczki był Wawel – czas na podróż do przeszłości i zwiedzanie komnat królewskich.  W programie wycieczki znalazł się także park trampolin – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Tego typu wyjazdy pozwalają młodym ludziom nie tylko na spędzenie czasu poza domem, ale są świetną okazją do poszerzenia przez nich wiedzy, horyzontów myślowych i nabycia kompetencji społecznych w praktyce.

 

Funkcjonowanie świetlicy w 2017 roku było finansowane zarówno ze środków GKRPA jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, który realizował projekt pod nazwą: „Pomoc dzieciom poprzez pracę w placówce wsparcia dziennego w postaci świetlicy socjoterapeutycznej” dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szaflarach jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, która rozpoczęła swoją działalność w dniu 22 marca 2017r. Siedziba Świetlicy mieści się w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szaflarach przy ul. Kościelnej 1, czynną od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-18.00. 

Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia.

Dzieci do świetlicy przyjmowane są:

a) na ich prośbę, za zgodą rodziców,

 •  na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów,
 •  za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz zgłoszenia osób prywatnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy dziecku w formach świadczonych przez Świetlicę,
 •  za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia pracownika socjalnego,
 • na podstawie postanowienia sądu.

O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik GOPS Szaflary w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się po podpisaniu Deklaracji zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Zakres zajęć i świadczeń ustala socjoterapeuta w porozumieniu z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi), adekwatnie do jego potrzeb i możliwości Świetlicy.

Świetlica realizuje następujące zadania:

I. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza

 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych
 3. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 4. Poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych
 5. Nabranie szacunku dla pracy ludzkiej
 6. Nauka tolerancji wobec innych ludzi
 7. Wpajanie zasad higieny osobistej

  II. Funkcja edukacyjna i poznawcza:

 1. Wprowadzanie zasad sprzyjających odrabianiu lekcji (cisza, skupienie, właściwe oświetlenie itd.)
 2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 3. Pomoc w nauce – wyrównywanie szans edukacyjnych
 4. Rozwój indywidualnych zainteresowań
 5. Poznawanie kultury kraju i regionu (wychowanie patriotyczne)

III. Funkcja terapeutyczna

 1. Zapoznawanie dzieci z różnymi formami sztuki i jej znaczenia dla rozwoju człowieka
 2. Wyrażanie uczuć, doznań, cech osobowości w różnych formach oraz technikach artystycznych
 3. Rozwój wyobraźni twórczej i poznawanie technik plastycznych
 4. Wyrabianie umiejętności odbioru sztuki (sztuki plastyczne, muzyka)
 5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych
 6. Wykorzystywanie prac plastycznych oraz muzyki do zajęć terapeutycznych

IV. Funkcja socjoterapeutyczna:

 1. Pomoc w przezwyciężaniu negatywnych emocji oraz niepowodzeń szkolnych i społecznych wynikających z czynników środowiskowych
 2. Pomoc w diagnozowaniu i analizowaniu relacji rówieśniczych oraz środowiskowych
 3. Identyfikowanie emocji własnych i sposobów przezwyciężania reakcji negatywnych
 4. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku (identyfikacja potrzeb, współpraca, asertywność, określanie swoich mocnych stron, rozwiązywanie konfliktów)
 5. Poznawanie mechanizmów uzależnień oraz poznawanie zachowań wskazujących na uzależnienie osób bliskich

V. Promowanie zdrowego stylu życia

 1. Przekazywanie wiedzy o zdrowiu i zasadach higieny
 2. Propagowanie zasad racjonalnego odpoczynku
 3. Ochrona środowiska naturalnego i jej znaczenie dla wychowania oraz kształcenia

VI. Organizowanie imprez okolicznościowych.

Wychowankowie świetlicy maja zapewniony dowóz na zajęcia.

 

Podstawa prawna.

Działalność Świetlicy prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.).

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑