Aktualnosci

Published on 15 lutego, 2023 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy w SP w Bańskiej Wyżnej

Informacja z pracy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej

W roku szkolnym 2022/2023 do świetlicy zapisane były dzieci z klas I -VII. Byli to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły busem lub oczekują na zajęcia dodatkowe. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy, odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Celem działalności świetlicy było przede  wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były to zajęcia: plastyczne, techniczne i muzyczne, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści), zajęcia audiowizualne (oglądanie prezentacji, krótkich filmików) oraz zajęcia integrujące grupę. Dzieci uczęszczające na świetlice brały udział w Kampanii „No Promil- No Problem”. W ramach kampanii dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, wycieczce na Babią Górę, przygotowywały plakaty o tematyce profilaktycznej.

Podjęte przez opiekuna świetlicy działania ukierunkowane były na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.             W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwiała uczniom odrabianie zadań domowych. Uczniowie rozwijali logiczne myślenie poprzez m.in. uczestnictwo w grach logiczno – strategicznych np. szachy. Rozwijali logikę myślenia wykonując różnorakie prace techniczne. Zajęcia czytelnicze były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Kreatywność uczniów dostrzec można było poprzez ekspozycję prac na gazetkach ściennych, dekoracjach, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom biorącym czynny udział w zajęciach plastyczno – technicznych. Duża część prac powstawała z ponownego wykorzystania  zużytych materiałów. W efekcie uczyliśmy wychowanków, w jaki sposób chronić środowisko naturalne oraz rozwijać ich twórczość. Uczniowie mięli także czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z gier edukacyjno – towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. W pracy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania     w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.

Wnioski do dalszej pracy:

– urozmaicić ofertę zajęć o większą liczbę zajęć sportowych z wykorzystaniem sali gimnastycznej i placu zabaw;

– motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy w celu nadrobienia zaległości.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑