Aktualnosci

Published on 16 lipca, 2019 | by Katarzyna

0

Fantastyczne Możliwości w SP w Borze

PROGRAM PROFILAKTYCZNY FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI

W klasie IV w drugim półroczu zrealizowany został program profilaktyczny „Fantastyczne Możliwości”. Głównym celem programu „Fantastyczne Możliwości” było opóźnianie inicjacji alkoholowej oraz zmniejszanie problemów alkoholowych wśród nastolatków wchodzących w okres dojrzewania. Ważnym celem FM było również wzmocnienie efektów oddziaływań profilaktycznych tak, aby mogły być względnie trwałe w czasie.
Cele szczegółowe programu, które realizowaliśmy:
-wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (zachętami do picia alkoholu)
-wspieranie wychowawczych i profilaktycznych działań rodziców poprzez zachęcanie do prowadzenia rozmów z ich dorastającymi dziećmi na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także do tworzenia rodzinnych zasad wychowawczych, podejmowania z dziećmi wspólnych atrakcyjnych zajęć i zainteresowań, kształtowanie postaw i norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież szkolną, itp.
-przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami picia alkoholu.

Efektem realizacji programu było przyswojenie przez uczniów wiedzy o tym, że:
-alkohol etylowy występujący we wszystkich napojach alkoholowym jest substancją silnie trującą i uzależniającą
-picie alkoholu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, społeczne, estetyczne i zdrowotne
-zaprzestanie picia alkoholu przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości
-wpływ na decyzję o podjęciu picia alkoholu mają przekonania osobiste praz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu
-większość młodzieży i dorosłych nie pije alkoholu
-reklamy napojów alkoholowych na całym świecie są ukierunkowane na dzieci i młodzież
-młodzież może skutecznie opierać się presji picia alkoholu
-sprzedaż napojów alkoholowych podlega przepisom prawa i normom społecznym

Na zakończenie i podsumowanie programu zorganizowaliśmy 19 czerwca popołudnie dobrej zabawy.

Relacja: Monika Jędrol

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑