Konkursy no image

Published on 14 lutego, 2013 | by Katarzyna

0

Gminny konkurs wiedzy dla gimnazjalistów „Jestem wolny, wiec mam wybór”

  1. ORGANIZATOR:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach

2.  CEL KONKURSU

Cel główny: Uczniowie szkół gimnazjalnych są wolni od uzależnień.

Cele szczegółowe:

–    Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat profilaktyki uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, dopalacze).

–    Uświadomienie młodzieży ważności problemu.

–   Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

–   Kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.

–   Zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów) w zakresie działań profilaktyki uzależnień.

–   Integracja  uczniów ze szkół Gminy Szaflary.

3. ZAKRES TEMATYCZNY

Tematem konkursu jest profilaktyka uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, dopalacze). Ze względu na ogrom materiału, jaki istnieje na ten temat, na potrzeby konkursu zostały wybrane informacje, które każda ze szkół otrzyma w formie kserokopii.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Szaflary.
  2. W gminnym konkursie biorą udział trzej uczniowie, laureaci etapu szkolnego.
  3. Zgłoszenia reprezentacji szkoły prosimy dostarczyć do: teczki pełnomocnika w sekretariacie UG, w terminie do 22 marca 2013 r. 5.

5.  ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

  1. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.
  2. Odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szaflary o godz. 13.00
  3. Oceny prac dokona komisja konkursowa składająca się z opiekunów uczniów, którzy będą brać udział w konkursie.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.
  5. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody:

– I miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 100,00 zł,

–  II miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 200,00 zł,

–  III miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 300,00 zł,

– za udział – nagroda rzeczowa
Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie

Osoby odpowiedzialne za konkurs gminny   –    Anna Dudzik,  Renata Moczarna – Plewa

Załącznik Nr 1

KONKURS Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA MŁODZIEŻY KLAS GIMNAZJALNYCH

„Jestem wolny, więc mam wybór”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

                                                                                                                                                                                        (Miejscowość, data)       …………………………..

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna         ……………………………………………………………

kod pocztowy, miejscowość                ……………………………………………………………………………..

ulica, nr                   ……………………………………………………………………………..

nr telefonu                   …………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem    _______________________________,
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Jestem wolny, więc mam wybór”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

__________________________________

 (data, czytelny podpis)  Rodzica/Opiekuna

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑