O nas

Zadania  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492, z 2021 r. poz. 41), należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Szaflary.

Skład Komisji:

1. Katarzyna Sowa

2. Luba Tabaczyńska – Perek

3. Maria Niedośpiał

4. Małgorzata Gacek

5. Henryk Chrobak

Procedury
kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe
przez Gminną  Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

 1. Kieruje na wniosek osób bliskich lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demo­ralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłóca­ją spokój lub porządek publiczny, na rozmowę  do terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Szaflarach celem zmotywowania go do podjęcia dobrowolnego leczenia.
 2. Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzecze­nia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura:

Poszczególne etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego można przedstawić w następujący sposób:

 1. Wszczęcie procedury – do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (GKPiRPU) w Szaflarach wpływa zawiadomienie albo Komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy. (Wniosek może złożyć każdyczłonek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, SP GOZ, Prokuratura, Policja).
 2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego – np. rozkład życia rodzinnego  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policja, na wniosek GKPiRPU, przeprowadzają wywiad środowiskowy z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbiera informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej).
 3. Rozmowa motywacyjna z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).
 4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie przeprowadzone).
 5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie, lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).
 6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Dokumenty do pobrania

ANKIETA DO WNIOSKU

wniosek-do-gkrpa-1(2)

 

 


Back to Top ↑