Aktualnosci

Published on 19 grudnia, 2017 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Borze

Sprawozdanie  z realizacji programu wychowania regionalnego  dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Borze

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym”

 Ks. Józef Tischner kiedyś powiedział: „Być sobą u siebie to poczuć się wolnym na swej ziemi, zrozumieć i oswoić świat, w którym się żyje. Odnaleźć swoje powołanie sens życia, zachować honor i ludzką twarz. (…) Żeby móc dobrze pracować na tej ziemi trzeba poznać jej przeszłość, zrozumieć ludzi i kulturę. Bez wczucia się i wniknięcia w tę kulturę nie zrozumie się ludzi, ani siebie”, a słowa te zacytowała pani Stanisława Trebunia- Staszel.

W świetle tej myśli w naszej szkole rokrocznie organizowane są w klasie VI zajęcia wychowania regionalnego, których celem jest:

 • kształtowanie prawidłowej postawy patriotycznej zarówno wobec dużej jak i małej Ojczyzny,
 • rozwijanie takich uczuć jak: godność, odpowiedzialność itp.,
 • podnoszenie wiedzy o naszym regionie poprzez rzetelną informację o dorobku poprzednich pokoleń – natury materialnej jak i duchowej,
 • wpajanie miłości do rodzinnej przyrody i szczególnej jej ochrony,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – rozwijanie osobowości twórczych,
 • dążenie do tego, aby uczniowie lepiej poznali swój region, potrafili dostrzec różnorodność kultury i aby pielęgnując tradycję – potrafili ją twórczo rozwijać,
 • ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój,
 • zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym,
 • promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

W tym roku kalendarzowym, podobnie jak w poprzednich latach, udało się określić z uczniami region i grupę etniczną, wyjaśnić pojęcie małej Ojczyzny,  wskazać jej wyróżniki oraz miejsce w kulturze i gospodarce ogólnonarodowej, aby w ten sposób uświadomić młodym ludziom bogactwo oraz wielowymiarowość dziedzictwa, jak również potrzebę jego kontynuacji i pomnażania.

Przy omawianiu warunków naturalnych regionu zwróciliśmy uwagę na położenie geograficzne (praca z mapami), warunki przyrodnicze, florę  i faunę oraz pomniki przyrody. Zebraliśmy najważniejsze  informacje dotyczące najbliżej położonych parków narodowych w formie krótkich opisów.

W oparciu o wywiady przeprowadzone przez uczniów z najstarszymi członkami rodziny, dzieliliśmy się wiedzą na temat tradycji zachowanych w naszych domach, ponieważ poznanie tradycji i obyczajów własnego regionu pozwala na integrację z danym środowiskiem i daje poczucie więzi społecznej.

Korzystając z prezentacji przygotowanych przez starszych kolegów, szóstoklasiści poznali dzieje swojej miejscowości i najważniejsze jej składowe (szkoła, kościół, ochotnicza straż pożarna i inne lokalne organizacje) ze szczególnym uwzględnieniem przydrożnych kapliczek.

Wykorzystując różne publikacje i wiedzę zdobytą na podstawie własnych obserwacji, dokonaliśmy charakterystyki elementów kultury materialnej, czyli budownictwa i zabytków architektonicznych na Podhalu, oraz twórczości artystycznej, czyli śpiewu, muzyki, tańca, stroju i imprez kulturalnych, by każdy uczestnik zajęć dostrzegł atrakcyjność własnej „małej Ojczyzny”.

Poznaliśmy przepisy na potrawy regionalne borzańskich gospodyń, które absolwenci naszej szkoły zebrali i opracowali.

W celu rozwijania szacunku wobec innych wspólnot regionalnych przedstawione zostały widomości o wspólnotach regionalnych w naszym kraju.

Na podstawie informacji z różnych źródeł przybliżyliśmy sobie historię Podhala (przebieg Powstania Kostki Napierskiego, Bunt Stanisława Łętowskiego i Poruseństwo Chochołowskie). Natomiast sylwetki wybitnych podhalańczyków uczniowie poznali, przygotowując się do konkursów gwarowych:

 • „Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona” w Skrzypnem, gdzie uczennica

klasy VI – Kamila Jarząbek zdobyła wyróżnienie

 • „Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Augustyna Suskiego” w Szaflarach

Kilka zajęć poświęciłam na profilaktykę uzależnień od nikotyny i alkoholu, tym samym przygotowując uczniów do Gminnego Konkursu Profilaktyki Uzależnień „Dorastamy bez nałogów” w którym wzięły udział 3 osoby.

Uczniowie kl.VI  w ramach zajęć regionalnych pomagali w utrzymaniu czystości wokół kapliczki znajdującej się na terenie szkoły, a także aktualizowali i dbali o wygląd istniejącej w naszej szkole izby regionalnej.

W tym roku, również z wielkim zaangażowaniem, uczniowie piekli moskole na jasełka organizowane dla wszystkich mieszkańców wsi.

Wykonaliśmy ozdoby choinkowe, aby uświetnić okres przedświąteczny i oczywiście braliśmy udział w licznych konkursach plastycznych.

Dla mnie najważniejsze jest to, że uczniowie podczas tych zajęć wychodzą z wieloma ciekawymi inicjatywami i pomysłami wpływającymi na przebieg zajęć. Cieszy mnie tak ogromne zaangażowanie młodych ludzi w rozwój i kultywowanie tradycji naszych ojców.

Prowadząca zajęcia: Wioletta Luberda


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑