Aktualnosci

Published on 11 grudnia, 2017 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Szkole Podstawowej w Zaskalu

Sprawozdanie  z  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w kl.VI w

Szkole Podstawowej  w  Zaskalu w 2017r.

 

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je w klasie. Rodzina to także  tradycje i zwyczaje , którym poświęcono większość  zajęć.

Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi . Uczniowie zapoznali się z przyczynami  i ze skutkami picia alkoholu , palenia papierosów i stosowania dopalaczy, a także zapoznali się z  możliwościami korzystania z pomocy  w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji.

W tym celu pisali referaty  i  prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując wcześniej zebrane i  omówione na zajęciach informacje na ten temat.

Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu  z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych  .Uczniowie  poznali florą i faunę naszego regionu , parki narodowe i ich symbole.

Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”. Przeglądali  także  albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr, poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór.

Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a  zwłaszcza  Bogdana  Werona i Augustyna Suskiego, a także  ich twórczość.  Pracując z materiałami  z PPWSZ w Nowym Targu szóstoklasiści poznali rzemiosła swoich przodków ,a także zapoznali się z  pojęciem ginących zawodów. 21 listopada pod opieką nauczyciela zajęć regionalizmu i wychowawcy zwiedzili Muzeum Regionalne im. Czesława Pajerskiego w Nowym  Targu .

Na zajęciach o tematyce gwarowej uczniowie prezentowali wiersze gwarowe Bogdana Werona i Wandy Szado-Kudasikowej a także czytali teksty Augustyna Suskiego.

Nauczyciel przygotowywał również dwie uczennice z klasy  V do konkursu recytatorskiego im. A.Kudasika i B.Werona w Skrzypnem  oraz  jedną uczennicę do konkursu im. A. Suskiego w Szaflarach. Jak corocznie, również uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach, do którego przygotowywali się pod opieką p. Marty Bocheńskiej.

Zaskale  15.12.2017.

Prowadzący  zajęcia

 mgr  Marta  Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑