Aktualnosci no image

Published on 28 stycznia, 2013 | by Katarzyna

0

„Zdrowie to skarb, a ruch, radość i sport bez używek to zdrowie” – prezentacja multimedialna

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną jest  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary.

Cele konkursu:

1)      Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.

2)      Upowszechnianie szerokiej wiedzy na temat zdrowia.

3)      Propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

4)      Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków.

5)      Nagradzanie pracowitości w rozwijaniu własnych talentów.

6)      Kształtowaniem nawyków zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Tematyka konkursu: „Zdrowie to skarb,  ruch, radość  i sport bez używek to zdrowie”

Kryteria, które powinna spełniać prezentacja:

1)      Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (nie więcej niż 20 slajdów).

2)      Prezentacja powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.

3)      Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).

4)      Treść  pracy powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).

5)      Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora, zawierać  tytuł
i podpis na slajdzie tytułowym.

6)      W ostatnim slajdzie prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).

7)      Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

8)      Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

9)      Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

10)    Prace należy dostarczyć na płycie CD.

11)    Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

Czas trwania konkursu: 05.02.2013r. – 15.04.2013 r.

Miejsce dostarczenia prac:

Nośnik (płyta CD), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem – załącznik 1 i załącznik 2  należy umieścić w zaklejonej kopercie  i dostarczyć  do Urzędu Gminy w Szaflarach – Sekretariat.

Adres na kopercie:

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zofia Strama z dopiskiem „Konkurs na prezentację multimedialną”.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum  z Gminy Szaflary.

Nagrody:

1)      Wszyscy uczestnicy gminnego  konkursu  otrzymają nagrody rzeczowe.

2)      Laureaci czołowych miejsc otrzymają nagrody odpowiednio:

  • I miejsce – wyjazd na dwunastodniowy obóz  nad Bałtyk  za odpłatnością w kwocie 100,00 zł,
  • II miejsce – wyjazd na dwunastodniowy obóz  nad Bałtyk  za odpłatnością w kwocie 200,00 zł,
  • III miejsce – wyjazd na dwunastodniowy obóz  nad Bałtyk  za odpłatnością w kwocie 300,00 zł.

3)      Laureat, który nie skorzysta ze zdobytej nagrody w formie wyjazdu nad morze   nie może  tej nagrody  przekazać innej osobie.

Ocena prac:

1)      Oceny prac   dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

2)      Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3)      O wynikach konkursu laureaci zostaną  powiadomieni podczas uroczystego podsumowania konkursów gminnych   w kwietniu 2013 r. w   terminie podsumowania konkursu powiadomi Organizator.

4)      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy Szaflary – www.gkrpa.szaflary.pl

  • oraz w Tygodniku Podhalańskim.

5)      Kopie wszystkich prezentacji zgodnych z tematem i pozytywnie ocenionych zostaną przekazane szkołom na terenie Gminy Szaflary.

                   Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach

Zofia Strama

 Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Na gminny  konkurs na prezentację multimedialną „Zdrowie to skarb, a  ruch, radość  i sport bez używek to zdrowie”

1)      Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….……………………

2)      Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………….

3)      Klasa: …………………………………………………………………………………………………………….

4)      Adres zamieszkania:

……..………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

5)      Telefon: ……………………………………….……………………………………………..………………….

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

1)      Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw autorskich.

2)      Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. zmianami).

3)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
na prezentacje multimedialną pn. „Zdrowie to skarb, a  ruch, radość  i sport bez używek to zdrowie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Podpis: ………………………………………………

 Miejscowość, data: ……………………………….…


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑