Konkursy

Published on 26 kwietnia, 2014 | by Katarzyna

0

Regulamin konkursu profilaktyki uzależnien dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.                     ORGANIZATOR:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach

(osoby odpowiedzialne – Anna Dudzik, Renata Moczarna-Plewa)

II.                   CEL KONKURSU

Cel główny: Uczniowie szkół podstawowych są wolni od uzależnień.

Cele szczegółowe:

ü     Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat profilaktyki uzależnień (nikotynizm, alkoholizm).

ü     Uświadomienie uczniom ważności problemu.

ü     Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

ü     Kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu, picia alkoholu.

ü     Zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów) w zakresie działań profilaktyki uzależnień.

ü     Integracja uczniów ze szkół Gminy Szaflary

I.                     ZAKRES TEMATYCZNY

Tematem konkursu jest profilaktyka uzależnień (nikotynizm, alkoholizm). Ze względu na ogrom materiału, jaki istnieje na ten temat, na potrzeby konkursu zostały wybrane informacje, które każda ze szkół otrzyma w formie kserokopii . 

II.                   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.                   Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szaflary.

2.                   W gminnym konkursie biorą udział trzej uczniowie, laureaci etapu szkolnego.

3.                   Zgłoszenia reprezentacji szkoły prosimy dostarczyć do: teczki pełnomocnika w sekretariacie UG, w terminie do 05.05.2014 r. 

I.                     ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1.                   Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.

2.                   Odbędzie się w dniu 20 maj 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szaflary o godz. 13.00

3.                   Oceny prac dokona komisja konkursowa składająca się z opiekunów uczniów, którzy będą brać udział w konkursie.

4.                   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.

5.                   Za udział w konkursie przewidziane są nagrody:

– I miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 100,00 zł,

– II miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 200,00 zł,

– III miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością 300,00 zł,

– za udział – nagroda rzeczowa.

    Osoby odpowiedzialne za konkurs gminny:

       Anna Dudzik, Renata Moczarna-Plewa   

 Załącznik Nr 1 – Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie

KONKURS Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA UCZNIÓW KLAS PODSTAWOWYCH
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

                                                                                                                                                  …………………………..

                                                                                                                                                (Miejscowość, data)

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna         ……………………………………………………………

kod pocztowy, miejscowość                ……………………………………………………………………………..

ulica, nr                   ……………………………………………………………………………..

nr telefonu                   …………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem    _______________________________,
               (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Jestem wolny, więc mam wybór”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).                                                                                   __________________________________                     

                                                                                         (data, czytelny podpis)  Rodzica/Opiekuna

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑