Aktualnosci no image

Published on 19 stycznia, 2021 | by Katarzyna

0

Sprawozdanie z działalności świetlicy w SP w Szaflarach

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej

w roku szkolnym 2019/ 2020

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach

W zajęciach w świetlicy profilaktycznej uczestniczyło 60 uczniów, w tym 16 uczniów w zajęciach z malowania na szkle. Większość z nich stanowią uczniowie z klas I- III.

Tematyka zajęć oparta jest o plan pracy zatwierdzony na początku roku szkolnego. Tematy uwzględniają kalendarz świąt i uroczystości.

Do zadań głównych przyjętych do realizacji w trakcie całego roku szkolnego należą:

  1. Wdrażanie do odpowiedzialności za dobro wspólne, integracja grupy.
  2. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, ukazywanie roli jaką odgrywa człowiek w kształtowaniu otoczenia.
  3. Wyrabianie odpowiednich nawyków żywieniowych i właściwej postawy prozdrowotnej.
  4. Kształtowanie u uczniów zainteresowań czytelniczych, rozwijanie talentów i zainteresowań.
  5. Rozwijanie u uczniów spostrzegawczości, zdolności koncentracji.
  6. Kształtowanie nawyków kulturalnej, prospołecznej postawy.
  7. Eliminowanie przejawów agresji słownej i fizycznej.
  8. Kształtowanie postawy patriotycznej, zapoznanie z obrzędami i tradycjami kraju i regionu.
  9. Działania profilaktyczne, pogadanki, dyskusje o uzależnieniach;
  10. Wyrabianie odpowiednich nawyków higienicznych w trosce o bezpieczeństwo i ochronę przed koronawirusem.

Wśród codziennych zajęć i form opiekuńczych oraz dydaktycznych znalazły się następujące bloki:

– zajęcia plastyczno- techniczne;

– zajęcia teatralne;

– zajęcia muzyczne;

– zajęcia czytelnicze;

– relaksacja;

– zabawy dowolne i odrabianie zadania domowego;

– zajęcia wyrównawcze, pomoc w nauce;

– zajęcia komputerowe, audiowizualne;

– zajęcia promujące zdrowy styl życia;

– zajęcia ruchowe- „Ruch to zdrowie.

Na organizowanych warsztatach zwracano uwagę na eliminację przejawów agresji, szkodliwość używek, rozwijanie empatii, pomoc młodszym kolegom, budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za dobro wspólne.

W zajęciach malowania na szkle prowadzonych przez panią Bożenę Mickiewicz uczestniczyło 16 uczniów. Dzieci miały możliwość zapoznania się z nowymi technikami plastycznymi oraz tradycyjnym rękodziełem podhalańskim.

W ramach funduszy zakupiono nowe gry dydaktyczne, bloki, papier, antyramy szklane, pędzle, konturówki, farby do malowania na szkle, farby akrylowe.

Regularnie współpracowano z rodzicami, wychowawcami, logopedą, pedagogiem.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑