Aktualnosci no image

Published on 15 lutego, 2013 | by Katarzyna

0

Sprawozdanie z realizacji programu wychowania regionalnego dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Borze

Realizując program wychowania regionalnego w kl.VI w roku kalendarzowym 2012 starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli czyli środowiska lokalnego, a przede wszystkim zaszczepić w młodych ludziach zainteresowanie historią regionu Podhala.

Celem programu było:

 • kształtowanie prawidłowej postawy patriotycznej zarówno wobec dużej jak i małej Ojczyzny,
 • rozwijanie takich uczuć jak: godność, odpowiedzialność itp.,
 • podnoszenie wiedzy o naszym regionie poprzez rzetelną informację o dorobku poprzednich pokoleń – natury materialnej jak i duchowej,
 • wpajanie miłości do rodzinnej przyrody i szczególnej jej ochrony,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – rozwijanie osobowości twórczych,
 • dążenie do tego, aby uczniowie lepiej poznali swój region, potrafili dostrzec różnorodność kultury i aby pielęgnując tradycję – potrafili ją twórczo rozwijać,
 • ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój,
 • zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie
  w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym,
 • promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

Realizację programu rozpoczęłam od określenia regionu i  grupy etnicznej. Wyjaśniliśmy sobie pojęcie „Małej Ojczyzny”, jej wyróżniki oraz miejsce w kulturze i gospodarce ogólnonarodowej. Każdy uczeń pracował z mapą „Gmina Szaflary” i mapą Polski. Następnie zajęliśmy się warunkami przyrodniczo-geograficznymi regionu  z uwzględnieniem Parków Narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego.

Bardzo ważnym momentem w realizacji programu wychowania regionalnego był okres przedświąteczny. Uczniowie w tym czasie wykonali z opłatków i słomy ozdoby, którymi dawniej dekorowano choinki. Wspólnymi siłami wykonaliśmy gazetkę na korytarzu. Jedna uczennica przyniosła szopkę wykonaną przez tatę – twórcę ludowego. Ponadto szóstoklasiści opowiadali o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych, które zachowały się w ich rodzinach.

Podczas zajęć poznawaliśmy historię Boru i gminy wykorzystując prezentacje przygotowane przez starszych kolegów naszej szkoły oraz opracowując własne prezentacje o szkole, kaplicy i OSP w Borze. W oparciu o wywiady z najstarszymi mieszkańcami Boru uczennica Aneta Bryja przygotowała prezentację „Stare drewniane domy w Borze”. Zebrane informacje usystematyzowały wiedzę uczniów do konkursu regionalnego „Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich”. Dbaliśmy o kącik regionalny w naszej szkole, którego eksponaty oglądają z zaciekawieniem uczniowie młodszych klas i odwiedzający naszą szkołę goście.

Od momentu zakupienia przez Gminę Szaflary terenu obok szkoły pod budowę sali do ćwiczeń, uczniowie kl.VI  w ramach zajęć regionalnych pomagają w utrzymaniu czystości wokół kapliczki znajdującej się na tym terenie.

Na bazie informacji zamieszczonych w różnych opracowaniach książkowych, na stronach internetowych oraz własnych obserwacji udało się nam dokonać krótkiego przeglądu tradycji i zwyczajów na Podhalu, a więc śpiewu, muzyki, tańca, stroju, potraw regionalnych oraz imprez cyklicznych. Dokonałam ogólnej charakterystyki na temat wspólnot regionalnych w  naszym kraju.

Prowadząca zajęcia Wioletta Luberda


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑