Konkursy

Published on 4 kwietnia, 2014 | by Katarzyna

0

Regulamin gminnego konkursu wiedzy dla gimnazjum „Jestem wolny, więc mam wybór”


CELE KONKURSU :

 

Cel główny:

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych są wolni od uzależnień.

 

Cele szczegółowe:

 

q  Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

 

q  Zdobycie podstawowych informacji na temat wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka-uświadomienie młodzieży ważności problemu.

 

q  Zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień.

 

q  Propagowanie zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania czasu wolnego bez używek.

 

q  Kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

 

q  Zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań profilaktyki uzależnień.

 

q  Integracja uczniów ze szkół Gminy Szaflary.

 

 

 

ORGANIZATOR :

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach ( osoba odpowiedzialna- Maria Niedośpiał).

 

 

 

UCZESTNICY :

 

Uczniowie klas gimnazjalnych I-III.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

Tematem konkursu jest profilaktyka uzależnień – alkoholizm i narkomania. Ze względu na ogrom materiału, jaki istnieje na ten temat, na potrzeby konkursu zostały wybrane informacje, które każda ze szkół otrzyma w formie kserokopii.

 

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA :

 

Każda szkoła zgłasza 3 uczniów do konkursu gminnego- laureatów etapu szkolnego. Zgłoszenie reprezentacji do udziału w konkursie należy składać do 05.05.2014r. w  ZSPiG w Maruszynie Dolnej  tel. 1827 548 28  podając nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna. Sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Maria Niedośpiał.

 

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA   KONKURSU :

 

Konkurs jest pisemny w formie testu i zawiera zadania zamknięte oraz otwarte. Konkurs odbędzie się 08.05.2014 r. o godz. 12.00 w  Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Szaflary. Oceny prac uczniów dokona komisja konkursowa składająca się z opiekunów uczestników.

 

Przewidziane są nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu oraz czołowe  nagrody:

 

I miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 100,00 zł,

 

II miejsce -wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 200,00 zł,

 

III miejsce- wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 300,00 zł.

 

Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

 

Załącznik nr 1- Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie.

 

 

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  DO  WZIĘCIA   UDZIAŁU   W     KONKURSIE  !!!

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs gminny:

 

mgr Maria Niedośpiał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna         …………………………………………………………………………..

NR PESEL              ………………………………………………………………………………………………………..

Seria i nr dowodu                …………………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy, miejscowość                ……………………………………………………………………………..

ulica, nr domu                  ……………………………………………………………………………………………….

nr telefonu                   …………………………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem    _______________________________,
                 (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie, „Jestem wolny, więc mam wybór”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

                                                                                               ….……………………………….                     

 

                                                                                                (data, podpis)  Rodzica/Opiekuna

 

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑